Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem

Teneinde de PBB Zijlstra accountants & adviseurs internetsite en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat PBB Zijlstra accountants & adviseurs in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens PBB Zijlstra accountants & adviseurs voor welke doeleinden gebruikt en wat PBB Zijlstra accountants & adviseurs doet om uw privacy te beschermen. PBB Zijlstra accountants & adviseurs adviseert u voor het gebruik van de PBB Zijlstra accountants & adviseurs internetsite hiervan kennis te nemen.

Daarnaast is op de PBB Zijlstra accountants & adviseurs internetsite de disclaimer van toepassing. PBB Zijlstra accountants & adviseurs adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de PBB Zijlstra accountants & adviseurs internetsite kennis te nemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens.
PBB Zijlstra accountants & adviseurs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de PBB Zijlstra accountants & adviseurs internetsite.

PBB Zijlstra accountants & adviseurs zal zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten de PBB Zijlstra accountants & adviseurs -organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt.
Indien u gebruik maakt van het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie, het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de PBB Zijlstra accountants & adviseurs internetsite (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. PBB Zijlstra accountants & adviseurs verwerkt deze gegevens teneinde:

- de PBB Zijlstra accountants & adviseurs internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
- de Diensten die via de PBB Zijlstra accountants & adviseurs internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
- de dienstverlening van PBB Zijlstra accountants & adviseurs, al dan niet via de PBB Zijlstra accountants & adviseurs internetsite te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen de PBB Zijlstra accountants & adviseurs internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat PBB Zijlstra accountants & adviseurs uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

PBB Zijlstra accountants & adviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Gebruik van cookies en logbestanden.
Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de PBB Zijlstra accountants & adviseurs internetsite bent. PBB Zijlstra accountants & adviseurs gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de PBB Zijlstra accountants & adviseurs internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door PBB Zijlstra accountants & adviseurs kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de PBB Zijlstra accountants & adviseurs internetsite.

De PBB Zijlstra accountants & adviseurs internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de PBB Zijlstra accountants & adviseurs internetsite. PBB Zijlstra accountants & adviseurs houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de PBB Zijlstra accountants & adviseurs internetsite.

Beveiliging.
PBB Zijlstra accountants & adviseurs heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens PBB Zijlstra accountants & adviseurs toegang hebben tot uw gegevens zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding.
Internetsites van derden.
PBB Zijlstra accountants & adviseurs kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. PBB Zijlstra accountants & adviseurs is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. PBB Zijlstra accountants & adviseurs raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen.
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de PBB Zijlstra accountants & adviseurs Internetsite, kunt u contact opnemen via e-mail.

Fiscaal portaal
Klanteninlog
Fiscaal portaal PBBZ
Administratief nieuws
Nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven en inschrijven
Fiscaal nieuws
Nieuws
Vakgericht nieuws
Scans uit de boekhoudwereld
Branche in zicht
Branche informatie
Crowdfunding administratie
Crowdfunding
PBBZ is partner van
geldvoorelkaar.nl
De missie van PBB Zijlstra
Missie en visie
PBBZ wil ondernemers helpen