Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem

Inschrijven nieuwsbrief

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
E-mailadres


1. Fiscaal slim plannen met de kerst- of nieuwjaarsborrel

Binnen de werkkostenregeling (WKR) kunt u vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Aangewezen vergoedingen en verstrekkingen zijn niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom. Daarboven vindt belastingheffing plaats tegen een eindheffingstarief van 80%. Zo tegen het einde van het jaar kunt u aardig inschatten of u met uw vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte van 1,2% blijft. Bij een dreigende overschrijding kunt u nu nog maatregelen nemen. Wij zetten een aantal mogelijke maatregelen voor u op een rij.

Schuiven met vrije ruimte
Het is niet mogelijk om over de jaargrens heen te schuiven met uw vrije ruimte. U kunt dus helaas niet een overschot aan vrije ruimte uit 2014 doorschuiven naar 2015 of een deel van de vrije ruimte 2016 alvast gebruiken in 2015.

Slim plannen
Wat wel mogelijk is, is het slim plannen van bepaalde vergoedingen of verstrekkingen. Zo kunt u bijvoorbeeld bij dreigende overschrijding van de vrije ruimte in plaats van een kerstpakket besluiten om een nieuwjaarsgeschenk te geven.

Nieuwjaarsborrel
Of de kerstborrel buiten de deur vervangen door een nieuwjaarsborrel buiten de deur. En het bedrijfsfeestje is misschien begin 2016 net zo gezellig als eind 2015. Omdat deze verstrekkingen dan in 2016 plaatsvinden, komen ze ook ten laste van de vrije ruimte in 2016.

Let op!
Bedenk daarbij wel dat dit alleen zin heeft als u ook in 2016 niet met dezelfde dreigende overschrijding van de vrije ruimte te maken krijgt.

Kerstborrel in uw bedrijfspand
Daarnaast kunt u bepaalde vergoedingen of verstrekkingen wellicht anders inrichten. De kerstborrel buiten de deur is met wat aankleding misschien wel net zo gezellig in uw bedrijfspand. En het scheelt u straks misschien wel 80% belastingheffing. Buiten de deur komt de kerstborrel bij aanwijzing immers ten laste van de vrije ruimte, terwijl de borrel binnenshuis op nihil is gewaardeerd.

Let op!
Gaat de borrel binnenshuis gepaard met een maaltijd, dan komt voor de maaltijd wel het forfaitaire bedrag van € 3,20 per werknemer ten laste van de vrije ruimte. Dit is echter altijd beduidend minder dan de werkelijke waarde van een maaltijd buiten de deur die anders ten laste van uw vrije ruimte was gekomen.

Factuur of betaling in 2016
Een bedrijfsfeest dat plaatsvindt in 2015 komt bij aanwijzing altijd ten laste van de vrije ruimte in 2015. Ook als u de factuur pas in 2016 ontvangt en/of de factuur pas in 2016 betaalt. Het heeft dus geen zin om de factuur later te ontvangen of later te betalen. Worden echter pas in 2016 door uw werknemer bonnen gedeclareerd die betrekking hadden op 2015, dan komen deze wel ten laste van de vrije ruimte in 2016 omdat de vergoeding pas in 2016 plaatsvindt.

Concernregeling
Voor bv’s, nv’s en stichtingen biedt de concernregeling mogelijk nog een oplossing. Door de concernregeling ontstaat een collectieve vrije ruimte. Dit heeft als voordeel dat een tekort in vrije ruimte bij het ene concernonderdeel gecompenseerd kan worden door een overschot bij een ander concernonderdeel.

Let op!
De concernregeling kan alleen worden toegepast bij een belang van minimaal 95%.

2. Modelovereenkomsten in plaats van VAR: bereid u vast voor!

De VAR verdwijnt naar alle waarschijnlijkheid per 1 april 2016. De Eerste Kamer moet hier dan wel mee instemmen uiterlijk 26 januari 2016. Ter vervanging van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers gaan werken met door de Belastingdienst beoordeelde en goedgekeurde modelovereenkomsten. Wordt gewerkt volgens een dergelijke overeenkomst, dan heeft de opdrachtgever een vrijwaring voor de loonheffingen.

Op dit moment is de voorbereidingsfase volop in gang. Wat volgt is de implementatiefase van 1 april 2016 tot 1 januari 2017, waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd krijgen om waar nodig hun werkwijze aan te passen. Gedurende die gewenningsperiode hanteert de Belastingdienst een terughoudend handhavingsbeleid. U heeft wel een inspanningsverplichting.

Tip:
Op de website van de Belastingdienst is meer informatie te vinden over het verdwijnen van de VAR, de overgangsregeling, het werken met modelovereenkomsten en de implementatietermijn.

Hulp van de Belastingdienst
De Belastingdienst publiceert steeds meer overeenkomsten die opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen gebruiken. Wilt u liever werken met een eigen overeenkomst dan moet u als opdrachtgever zelf bepalen of u loonheffingen moet inhouden en betalen. Om u hierbij te helpen heeft de Belastingdienst nu een overzicht gepubliceerd van voorbeeldbepalingen.

Markeringen
Sinds kort heeft de Belastingdienst markeringen aangebracht in de algemene modelovereenkomsten en de voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen. De gemarkeerde artikelen mogen niet worden veranderd: deze bevatten de voorwaarden om te bepalen of sprake is van een dienstbetrekking. De niet-gemarkeerde artikelen mag u desgewenst aanpassen of aanvullen, mits dit niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen.

Let op!
Werkt u liever met een eigen overeenkomst, zonder dat deze is beoordeeld door de Belastingdienst, dan heeft u geen zekerheid vooraf dat u geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

3. Versoepeling aflossingsachterstand eigenwoninglening

Met ingang van 1 januari 2016 wordt een aflossingsachterstand op uw eigenwoninglening niet langer definitief afgestraft. Dat is goed nieuws voor iedereen die niet in staat is om tijdig aan zijn of haar aflossingsverplichtingen te voldoen.

Annuïtaire aflossingseis

Heeft u een eigenwoninglening waarvoor een annuïtaire aflossingseis geldt, dan heeft een aflossingsachterstand tot gevolg dat de rente niet meer in aftrek kan worden gebracht. In sommige situaties wordt nog wel de mogelijkheid geboden om de aflossingsachterstand binnen een bepaalde termijn in te halen. Kunt u niet van deze mogelijkheid gebruik maken, dan verliest u definitief het recht op renteaftrek voor de gehele eigenwoninglening.

Vanaf 1 januari 2016 is het verlies aan renteaftrek echter niet meer definitief. Dit betekent dat als u de aflossingsachterstand die aanwezig was op het moment van verlies van de renteaftrek weer inhaalt, de rente vanaf dat moment weer aftrekbaar is.

Tip:
Op grond van de wettelijke bepalingen gaat de renteaftrek voor de eigenwoninglening altijd verloren per 1 januari van een kalenderjaar. Voor het herleven van de renteaftrek hoeft u echter niet te wachten tot 1 januari van een opvolgend kalenderjaar. Zodra de aflossingsachterstand is ingehaald heeft u meteen weer recht op renteaftrek. Wacht daarom niet te lang en probeer zo snel mogelijk de aflossingsachterstand weer in te halen.

Terugwerkende kracht
Vanwege de wettelijke mogelijkheden om de aflossingsachterstand in te halen, zal op dit moment nog nauwelijks sprake zijn van het definitief verlies van renteaftrek. Mocht deze situatie zich toch voor 1 januari 2016 al voordoen, dan is het goed om te weten dat de maatregel met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 januari 2013.

Let op!
De maatregelen zijn nog niet definitief. De Tweede Kamer is al akkoord, maar de Eerste Kamer moet nog haar goedkeuring geven.

4. Tegemoetkoming werkgevers bij waardeoverdracht pensioen

Om te voorkomen dat bedrijven door waardeoverdracht van pensioen in financiële problemen komen is met ingang van 1 januari 2015 de bijbetalingsplicht voor alle werkgevers beperkt tot € 15.000 per geval.

Onbepaalde aanvraagtermijn
Verandert uw werknemer van werkgever, dan mag hij zijn opgebouwde pensioenaanspraken meenemen naar de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever. Tot 1 januari 2015 had de werknemer zes maanden de tijd om een verzoek tot waardeoverdracht in te dienen bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Die aanvraagtermijn is komen te vervallen. Vanaf dit jaar kan de werknemer onbeperkt gebruik maken van zijn recht op waardeoverdracht. Dit kan echter grote financiële gevolgen hebben voor bedrijven. Die treden vooral op bij waardeoverdracht van pensioenaanspraken op basis van eindloon- en middelloonregelingen.

Let op!
Het recht op waardeoverdracht met een onbepaalde aanvraagtermijn, geldt alleen bij een baanwissel vanaf 1 januari 2015 waarbij de werknemer nieuwe pensioenaanspraken in een nieuwe pensioenregeling verwerft.

Beperkte bijbetalingsplicht
Vanwege de mogelijk grote financiële gevolgen van een waardeoverdracht van pensioen zijn de bijbetalingslasten voor alle werkgevers tijdelijk beperkt tot € 15.000 per geval. Moet u als werkgever bij de waardeoverdracht meer dan € 15.000 bijbetalen en meer dan 10% van de overdrachtswaarde, dan hoeft u hier niet aan mee te werken. De (ex) werknemer blijft dan deelnemer in uw pensioenregeling. Is op een later moment de bijbetaling minder dan € 15.000, dan kan hij alsnog om waardeoverdracht vragen.

Tip:
De tijdelijke beperking van de bijbetalingslasten geldt al sinds 1 januari 2013 voor kleine werkgevers, maar geldt nu met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 voor alle werkgevers.

Herziening
In 2016 volgt mogelijk een herziening van de regels van waardeoverdracht van pensioen. In die herziening zal ook de beperkte bijbetalingslast van € 15.000 per waardeoverdracht verder bekeken worden.

5. Wijzigingen Wet aanpak schijnconstructies

Per 1 januari 2016 gaan enkele maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in. Dat schept voor u als werkgever nieuwe verplichtingen. Twee maatregelen uit de WAS gaan per 1 januari 2016 in. Ten eerste is het vanaf 1 januari 2016 niet meer toegestaan het minimumloon aan uw werknemer contant uit te betalen. Ten tweede moet u vanaf 1 januari 2016 kostenvergoedingen die onderdeel zijn van het loon specificeren op de loonstrook. Een derde maatregel die per 1 januari 2016 zou ingaan is het inhoudingsverbod op het minimumloon. Dit houdt in dat u geen bedragen mag inhouden op het loon (tenzij het gaat om verplichte inhoudingen, zoals loonheffing en pensioenpremies) of vorderingen mag verrekenen met het loon als hierdoor minder dan het wettelijk minimumloon wordt uitbetaald. Dit inhoudingsverbod is nu uitgesteld tot 1 juli 2016.

6. Verkeersboete soms belastingvrij

Wettelijk is bepaald dat geldboeten individueel bij uw werknemers moeten worden belast. Voor verkeersboeten is binnen de werkkostenregeling een uitzondering mogelijk. Als voldaan is aan het gebruikelijkheidscriterium - dat wil zeggen dat deze niet meer dan 30% afwijkt van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is - mag een verkeersboete toch worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. De voorwaarden zijn (Handboek Loonheffingen 2015):

  • u heeft aan uw werknemer toegezegd om de verkeersboete niet te verhalen;
  • u besluit later om de verkeersboete niet op uw werknemer te verhalen.

Het is op dit moment niet zeker of deze uitzondering ook in 2016 gaat gelden.

Fiscaal portaal
Klanteninlog
Fiscaal portaal PBBZ
Administratief nieuws
Nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven en inschrijven
Fiscaal nieuws
Nieuws
Vakgericht nieuws
Scans uit de boekhoudwereld
Branche in zicht
Branche informatie
Crowdfunding administratie
Crowdfunding
PBBZ is partner van
geldvoorelkaar.nl
De missie van PBB Zijlstra
Missie en visie
PBBZ wil ondernemers helpen