Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem

Inschrijven nieuwsbrief

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
E-mailadres


1. Belangrijke maatregelen in belastingpakket 2016

De Tweede Kamer heeft uiteindelijk toch ingestemd met de belastingplannen voor 2016. Daarmee komt de beloofde € 5 miljard lastenverlaging een stuk dichterbij, maar ook maatregelen als de samenvoeging van de WBSO en de RDA en een aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling.

Belangrijke maatregelen

  • Het belastingpakket voor 2016 bevat onder meer de volgende belangrijke maatregelen:
  • Door verlaging van het inkomstenbelastingtarief in de tweede en derde schijf van 42% naar 40,20%, verhoging van de arbeidskorting en enkele andere lastenverlagende maatregelen gaan de meeste mensen er volgend jaar op vooruit.
  • De verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt per 2017 verruimd tot € 100.000. Naast die verruiming is daar recent nog aan toegevoegd dat de vrijstelling ook mag worden verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren.
  • De kinderbijslag gaat omhoog evenals de kinderopvangtoeslag.
  • Box 3 krijgt een nieuw uiterlijk in 2017.
  • Per 2016 wordt de RDA (Research & Developmentaftrek) samengevoegd met de WBSO.
  • De conserverende belastingaanslag bij emigratie wordt niet meer na tien jaar kwijtgescholden. Deze maatregel wordt met terugwerkende kracht ingevoerd, zodat deze al geldt per 15 september 2015.
  • Het gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling wordt aangescherpt. Vanaf volgend jaar mag u als werkgever een vergoeding of verstrekking alleen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel, als het gebruikelijk is om een dergelijke vergoeding/verstrekking onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.
  • Het percentage van de energie-investeringsaftrek (EIA) gaat omhoog van 41,5% naar 58%.

Onzekerheid
Of bovenstaande en andere maatregelen doorgaan is onzeker. De Eerste Kamer moet namelijk nog instemmen met het belastingplan en daar zit een heet hangijzer. Een aantal politieke partijen is het namelijk niet eens met de vormgeving van de bijbehorende € 5 miljard lastenverlaging. Het is dan ook de vraag of het kabinet alsnog voldoende steun vanuit de oppositie in de Eerste Kamer krijgt voor invoering van het belastingplan 2016.

2. Wijzigingen loonheffingen in 2016

Met ingang van 1 januari 2016 wijzigt weer het één en ander in de loonheffingen. De Belastingdienst heeft de belangrijkste wijzigingen in de nieuwsbrief loonheffingen 2016 gepubliceerd. Zo kunt u zich voorbereiden, maar houd er rekening mee dat de Tweede en Eerste Kamer nog moeten instemmen met een aantal maatregelen.

Aanscherping gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling

De gebruikelijkheidstoets legt een beperking op aan de vergoedingen en verstrekkingen die u onder kunt brengen in de vrije ruimte. Dit is een lastig criterium dat inhoudt dat uw vergoedingen en verstrekkingen niet in de vrije ruimte kunnen worden ondergebracht als deze voor meer dan 30% afwijken van hetgeen normaal vergoed of verstrekt wordt.
Per 1 januari 2016 wordt deze toets aangescherpt. Niet alleen de vergoeding of verstrekking zelf moet vanaf dat moment gebruikelijk zijn, maar het moet ook gebruikelijk zijn dat uw werknemer die vergoeding of verstrekking belastingvrij van u krijgt en dat u de belasting via eindheffing voor uw rekening neemt. Zo is het bijvoorbeeld niet gebruikelijk om de belasting over het maandloon van uw werknemers voor uw rekening te nemen. Door de aanscherping van de gebruikelijkheidstoets zal dit vanaf 1 januari 2016 in ieder geval niet meer mogelijk zijn.

Rentevoordeel personeelslening eigen woning bij werknemer belast
Vanaf 1 januari 2016 geldt geen nihilwaardering meer voor het rentevoordeel van een personeelslening eigen woning. Het is ook niet mogelijk om dit voordeel aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Het rentevoordeel wordt daarom vanaf 1 januari 2016 individueel belast bij uw werknemer.

Tip:
Voor het rentevoordeel van een personeelslening voor een (elektrische) fiets of elektrische scooter blijft ook na 1 januari 2016 een nihilwaardering gelden.

Wijziging bijtelling privégebruik auto
De CO2-grenzen en bijtellingspercentages voor auto’s die in 2016 voor het eerst op naam worden gesteld wijzigen per 1 januari 2016 als volgt. De percentages blijven 60 maanden geldig:

Bijtelling  CO2-uitstoot (gr/km)
4% 0
15% Van 0 tot en met 50
Van 51 tot en met 106 21%
Vanaf 107 25%

Tip:

Heeft u plannen om een nieuwe auto van de zaak aan te schaffen? Bedenk dan dat aanschaf in 2015 een besparing in de bijtelling zou kunnen opleveren. De auto moet dan wel uiterlijk 31 december 2015 op naam zijn gesteld.

Leeftijd werkbonus omhoog
De werkbonus is een korting op te betalen belasting (een heffingskorting). De bonus kan alleen worden toegepast door werknemers van een bepaalde leeftijd en met een arbeidsinkomen van meer dan € 17.327 en niet meer dan € 33.694 (bedragen 2015). De leeftijd om de werkbonus toe te passen gaat per 1 januari 2016 omhoog van 61 jaar naar 62 jaar. De grenzen voor het arbeidsinkomen in 2016 zijn op dit moment nog niet bekend.

3. Werkkostenregeling: zorg dat uw administratie op orde is

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht voor alle werkgevers. De WKR betekent niet alleen een andere fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel, maar ook andere administratieve verplichtingen. Niet voldoen aan deze verplichtingen kan leiden tot onverwachte belastinggevolgen. Zorg daarom dat uw administratie WKR-bestendig is!

Schenkt uw bv een bedrag aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) of een steunstichting SBBI (sociaal belang behartigende instelling) dan mag de bv de giftenaftrek toepassen, ongeacht of uw persoonlijke vrijgevigheid hierbij een rol heeft gespeeld. Wel moet zijn voldaan aan de voorwaarden voor giftenaftrek en u mag geen doorslaggevende zeggenschap hebben over de ANBI. Die voorwaarden houden onder andere in dat het moet gaan om bevoordeling uit vrijgevigheid en dat de gedane giften schriftelijk zijn onderbouwd.

Vrije ruimte
Binnen de WKR kunt u vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Aangewezen vergoedingen en verstrekkingen zijn niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom. Daarboven vindt belastingheffing plaats tegen een eindheffingstarief van 80%.
Niet aangewezen vergoedingen en verstrekkingen worden individueel belast bij uw werknemers. De te betalen belasting is afhankelijk van de hoogte van het loon van de werknemer en bedraagt 36,5%, 42% of 52%. Als u deze belasting echter niet door uw werknemers laat betalen of op hen verhaalt, moet u de bedragen bruteren en betaalt u een veel hoger tarief van respectievelijk 57,4%, 72,4% of 108,3%.

Aanwijzen in de vrije ruimte
Om te voorkomen dat u vergoedingen en verstrekkingen individueel moet belasten bij uw werknemers, moet u deze vergoedingen en verstrekkingen voordat u de vergoeding of verstrekking geeft, aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Hoe u dit moet doen is niet wettelijk voorgeschreven. Wel duidelijk is dat u geconfronteerd kunt worden met belastingheffing tot 108,30% als u niet aanwijst!

Let op!
U moet ook de gerichte vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Doet u dit niet, dan loopt u het risico om in plaats van geen belasting, tot 108,30% te moeten betalen.

Administratieve verwerking
Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel kan bijvoorbeeld blijken uit de CAO, een personeelsreglement, een arbeidsovereenkomst of anderszins. De manier van aanwijzen is niet wettelijk voorgeschreven. De Belastingdienst gaat er gedurende het kalenderjaar vanuit dat sprake is van een aanwijzing in de vrije ruimte als u een vergoeding of verstrekking niet individueel heeft belast bij uw werknemer.

Let op!
Dit geldt niet als de Belastingdienst meent dat u door een vergissing de vergoeding of verstrekking niet individueel heeft belast of als niet voldaan wordt aan het gebruikelijkheidscriterium.

Aan het eind van het jaar moet uit uw administratie blijken welke vergoedingen en verstrekkingen zijn aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte.

Tip:
Zorg dat uw administratie WKR-bestendig is. De wijze van verwerking is wettelijk niet voorgeschreven. Dat kan in uw financiële administratie, maar ook bijvoorbeeld in een apart Excelbestand. Niet verwerken is geen optie. De kans bestaat dat de Belastingdienst in dat geval de vergoedingen en verstrekkingen, ook als sprake is van een gerichte vrijstelling, individueel belast bij uw werknemers.

4. VAR 2014 of 2015 blijft nog geldig

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt niet zoals eerder gemeld op 1 januari 2016. De staatssecretaris heeft het plan voor de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) naar de Eerste Kamer gestuurd. Hieruit blijkt dat de wet vanaf 1 januari 2017 officieel ingaat. Vanaf 1 april 2016 worden geen VAR’s meer verstrekt. Een nieuwe VAR aanvragen voor 2016 is in de meeste gevallen niet nodig.

De Belastingdienst meldt dat de VAR voor 2014 of 2015 geldig blijft totdat het werken met modelovereenkomsten (de vervanging van de VAR) wordt ingevoerd. Uiteraard is de VAR alleen geldig als u dezelfde werkzaamheden uitvoert. Verandert het werk, of de omstandigheden en de voorwaarden waaronder u werkt, dan moet u wel een nieuwe VAR aanvragen.

Let op!
Nu de VAR nog wat langer geldig blijft, gaat de Belastingdienst alsnog de reeds aangevraagde VAR's voor 2016 in behandeling nemen.

5. Uitbreiding regels fiscale eenheid

Het fiscale eenheidsregime in de vennootschapsbelasting wordt uitgebreid. Medio oktober is hiervoor een wetsvoorstel ingediend. Eerder was al goedgekeurd dat Nederlandse vennootschappen ook in bepaalde 'buitenlandsituaties' een fiscale eenheid kunnen vormen. Dit wordt nu vastgelegd in de wet. Door de uitbreiding kunnen in Nederland gevestigde zustermaatschappijen met elkaar een fiscale eenheid vormen als de moedermaatschappij is gevestigd in een ander land van de EU/EER. Ook kan een in Nederland gevestigde moedermaatschappij een fiscale eenheid aangaan met een Nederlandse kleindochtermaatschappij wanneer de dochtermaatschappij in het buitenland (EU/EER) is gevestigd.

Let op!
De in het buitenland gevestigde tussenmaatschappij (dochter) of topmaatschappij (moeder) maken geen deel uit van de Nederlandse fiscale eenheid.

6. Activeer uw digitale postbus

De Belastingdienst gaat digitaal. Ontvangt u één of meer toeslagen dan moet u hier nu al rekening mee houden. De berichten over uw toeslagen worden binnenkort alleen nog maar naar uw Berichtenbox gestuurd op MijnOverheid. Heeft u deze nog niet, activeer dan uw digitale postbus zo snel mogelijk. De blauwe envelop van de Belastingdienst gaat op termijn verdwijnen, nu het berichtenverkeer met burgers en bedrijven stapsgewijs van papier naar digitaal gaat. Inmiddels is de Belastingdienst gestart met de campagne 'Vaarwel blauwe envelop' om mensen hierop te attenderen.

Let op!
Al vanaf komende december verstuurt de Belastingdienst alle toeslagberekeningen naar de Berichtenbox.

Fiscaal portaal
Klanteninlog
Fiscaal portaal PBBZ
Administratief nieuws
Nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven en inschrijven
Fiscaal nieuws
Nieuws
Vakgericht nieuws
Scans uit de boekhoudwereld
Branche in zicht
Branche informatie
Crowdfunding administratie
Crowdfunding
PBBZ is partner van
geldvoorelkaar.nl
De missie van PBB Zijlstra
Missie en visie
PBBZ wil ondernemers helpen