Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem

Inschrijven nieuwsbrief

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
E-mailadres


1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft

Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders (dga’s). Staatssecretaris Wiebes van Financiën ziet het liefst helemaal af van het in eigen beheer opbouwen van een pensioen voor de dga. Voor het bestaande eigenbeheerpensioen denkt de bewindsman aan een belastingkorting bij opname. Dit blijkt uit berichtgeving van het Financieele Dagblad.

Knelpunten
Het pensioen in eigen beheer kent veel knelpunten. Zo is de waarderings- en berekeningssystematiek ingewikkeld, wijken de fiscale regels voor waardering van de pensioenverplichting af van de commerciële regels en komen veel dga's in de problemen wanneer de opgebouwde reserve voor de oude dag bij echtscheiding niet toereikend is om een deel tegen de waarde in het economisch verkeer over te dragen aan een verzekeraar. Volgens de staatssecretaris zit 60% van de bv’s in onderdekking.

Andere oplossingsrichtingen
Begin juli van dit jaar presenteerde staatssecretaris Wiebes twee mogelijke oplossingsrichtingen voor de problemen met het pensioen in eigen beheer: een oudedagsbestemmingsreserve en het oudedagssparen in eigen beheer. In de zomer ging het overleg op het Ministerie daarover door, onder meer met input vanuit de dagelijkse praktijk van SRA. Op 24 september 2015 vond overleg plaats in de Tweede Kamer over deze oplossingsrichtingen. Tijdens dat overleg heeft de staatssecretaris een derde alternatief aangegeven: stoppen met pensioen in eigen beheer. Dga’s die nu in eigen beheer pensioen opbouwen hoeven dan niet af te rekenen over het verschil tussen de commerciële- en fiscale waardering van de pensioenverplichting en bij opname van het pensioen in eigen beheer kan een belastingkorting worden gegeven van 20%.

Geleidelijke beëindiging
Voor de decemberfeestdagen volgt een concreter voorstel van de staatssecretaris. De geleidelijke beëindiging van het pensioen in eigen beheer kan dan van start gaan per 1 januari 2017.

2. Vervanging VAR: Belastingdienst publiceert voorbeeldovereenkomsten

De Belastingdienst heeft de eerste vijf voorbeeldovereenkomsten vrijgegeven waarmee opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen gaan werken. Nu alleen de Eerste Kamer nog moet instemmen met deze vervanging van de VAR, zal de Belastingdienst op korte termijn het aantal beoordeelde en goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten flink uitbreiden.

Per 1 januari 2016 is naar alle waarschijnlijkheid de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) definitief ten einde. Dan kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers werken met door de Belastingdienst beoordeelde en goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten. Dit is niet verplicht, maar alleen als daadwerkelijk wordt gewerkt volgens een dergelijke overeenkomst, heeft de opdrachtgever de zekerheid vooraf dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Voorbeeldovereenkomsten
De eerste vijf goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten zijn nu vrijgegeven op de website van de Belastingdienst. Het gaat om de voorbeeldovereenkomst voor de coördinerend stralingsdeskundige, gastdocent masterclass, artiest (individueel), artiestengezelschap en tijdelijke waarneming verloskundige (KNOV).

Het is de bedoeling dat hier in oktober een flink aantal voorbeeldovereenkomsten bijkomen. Momenteel zijn ongeveer 170 overeenkomsten voorgelegd aan de Belastingdienst.

Pikant detail is dat de Eerste Kamer nog wel moet instemmen met de vervanging van de VAR voor voorbeeldovereenkomsten per 1 januari 2016. Nu niet is voorzien in een verlenging van de geldigheidsduur van de bestaande VAR's is instemming vereist op uiterlijk 27 oktober 2015.

3. Giftenaftrek ook bij vrijgevigheid van aandeelhouder

Uw bv mag een gift aan een ANBI of een steunstichting SBBI van de winst aftrekken. Nu kan die gift zijn ingegeven door uw persoonlijke vrijgevigheid. Is er dan nog sprake van giftenaftrek in de vennootschapsbelasting? Het antwoord is ja.

Schenkt uw bv een bedrag aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) of een steunstichting SBBI (sociaal belang behartigende instelling) dan mag de bv de giftenaftrek toepassen, ongeacht of uw persoonlijke vrijgevigheid hierbij een rol heeft gespeeld. Wel moet zijn voldaan aan de voorwaarden voor giftenaftrek en u mag geen doorslaggevende zeggenschap hebben over de ANBI. Die voorwaarden houden onder andere in dat het moet gaan om bevoordeling uit vrijgevigheid en dat de gedane giften schriftelijk zijn onderbouwd.

Giftenaftrek
De gift aan een ANBI of steunstichting SBBI is voor uw bv aftrekbaar van de winst. De aftrek bedraagt maximaal 50% van de winst met een maximum van € 100.000. Doet uw bv een gift aan een als culturele instelling aangemerkte ANBI, dan mag de aftrek van de winst worden verhoogd met 50%. Die verhoging is maximaal € 2.500.

Voorbeeld
Uw bv doet een gift aan een culturele ANBI van € 2.000. De verhoging is 50%, oftewel € 1.000. Het aftrekbaar bedrag is dus € 3.000. Bedraagt de gift aan de culturele ANBI bijvoorbeeld € 10.000 dan bedraagt de verhoging maximaal € 2.500. Het aftrekbare bedrag is dan € 12.500.

Let op!
De verhoging van een gift aan een culturele ANBI blijft tot en met 2017 van toepassing. Daarna eindigt deze faciliteit.

4. Geen verzekeringsplicht voor de zzp'er

Er komt geen verzekeringsplicht voor de zzp’ er (zelfstandige zonder personeel). U moet zelf zorgen voor uw verzekeringen tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, maar ook voor een aanvullende oudedagsvoorziening. Die vrijwilligheid en verantwoordelijkheid blijft bij de zzp’er. Het kabinet wil deze groep ondernemers wel faciliteren, voorlichten en ondersteunen bij het organiseren van hun eigen bescherming.

Rapport over de zzp'er
In mei 2014 is een onderzoek gestart naar de oorzaken en gevolgen van de opkomst van zzp'ers in Nederland. De onderzoeksresultaten zijn afgelopen vrijdag, 2 oktober 2015, gepubliceerd in het rapport 'IBO Zelfstandigen zonder personeel'. Uit een reactie van het kabinet op dit rapport volgt dat er geen verplichte verzekeringen komen voor de zzp'er. Wel zet het kabinet in op een toegankelijke bescherming door de zzp'er nog meer bewust te maken van het belang van bijvoorbeeld een goede oudedagsvoorziening en gepaste maatregelen tegen de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Pensioen
Als zzp'er bepaalt u zelf of u naast de AOW nog een aanvullende oudedagsvoorziening wil. Dat kan bijvoorbeeld via de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) in de inkomstenbelasting of via een lijfrente. Om het voor zzp'ers makkelijker te maken om pensioen op te bouwen, heeft het kabinet ook enkele maatregelen genomen. Zo hoeft u niet in te teren op reeds opgebouwd pensioen als u een beroep moet doen op de bijstand. Ook krijgen beginnende zzp'ers per 1 januari 2016 langer de tijd om te beslissen of zij willen blijven deelnemen aan het pensioenfonds van hun voormalig werkgever.

Arbeidsongeschiktheid
Uit het hierboven genoemde onderzoek komt naar voren dat op dit moment één op de drie zzp'ers zich tegen arbeidsongeschiktheid verzekert. Er zijn drie verzekeringsmogelijkheden:

  1. vrijwillige verzekering tegen ziekte en/of arbeidsongeschiktheid bij een particuliere verzekeraar;
  2. vrijwillige verzekering bij het UWV speciaal voor startende ondernemers uit loondienst of uit een uitkeringssituatie.
  3. vangnetverzekering voor moeilijk verzekerbare zzp'ers.

Let op!
De premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting.

Om de bekendheid van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergroten en om zzp’ers bewuster te maken van de risico’s op arbeidsongeschiktheid en de verzekeringsmogelijkheden start het kabinet een voorlichtingscampagne.

5. Nieuwe regels jaarrekening en jaarverslag

De Eerste Kamer heeft op 29 september een wetswijziging goedgekeurd (Titel 9 BW 2). In de bepalingen is een nieuwe categorie ondernemingen opgenomen - de micro-entiteiten - die alleen een beperkte balans en resultatenrekening hoeven op te stellen. Zo’n 650.000 kleine ondernemingen kunnen volstaan met een heel beperkte jaarrekening. Het wetsvoorstel brengt de uiterste opmaaktermijn voor jaarrekeningen terug van 11 naar 10 maanden. De publicatietermijn wordt teruggebracht van 13 naar 12 maanden.

De nieuwe regels zijn van toepassing op de boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen. Toepassing over boekjaar 2015 is wel mogelijk, mits àlle bepalingen worden toegepast. Officieel gezien gaan alle bepalingen in na publicatie in de Staatscourant.

Ons kantoor maakt deel uit van een netwerk van 370 accountantskantoren: SRA. De Commissie Kwaliteit Vaktechniek van SRA heeft een Taskforce opgericht om de effecten voor de praktijk in kaart te brengen. Als de nieuwe regels voor u van toepassing zijn krijgt u binnenkort meer informatie.

6. Minimale termijn voor WGA-overstap drie jaar

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA en wilt u overstappen naar UWV dan gaat een minimale terugkeerperiode gelden van drie jaar. Pas daarna is het eigenrisicodragerschap weer mogelijk.

Ongewenste route
Werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA zijn, kunnen per 1 januari 2016 voor één jaar overstappen naar UWV en zo profiteren van een lage minimumpremie, om vervolgens vanaf 1 januari 2017 weer over te stappen naar een private verzekeraar. Het op die manier snel behalen van financieel voordeel is wat minister Asscher betreft ongewenst. Hij kondigt dan ook een maatregel aan waarmee hij de route voor éénjarig WGA-voordeel gaat afsluiten.

Minimale terugkeerperiode
Om die route voor éénjarig financieel voordeel af te sluiten gaat een minimale terugkeerperiode naar het UWV van drie jaar gelden. Werkgevers die per 1 januari 2016 instromen bij het UWV, kunnen dus pas per 1 januari 2019 opnieuw eigenrisicodrager worden.

Fiscaal portaal
Klanteninlog
Fiscaal portaal PBBZ
Administratief nieuws
Nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven en inschrijven
Fiscaal nieuws
Nieuws
Vakgericht nieuws
Scans uit de boekhoudwereld
Branche in zicht
Branche informatie
Crowdfunding administratie
Crowdfunding
PBBZ is partner van
geldvoorelkaar.nl
De missie van PBB Zijlstra
Missie en visie
PBBZ wil ondernemers helpen