Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem

Inschrijven nieuwsbrief

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
E-mailadres


1. Belastingen gaan eindelijk omlaag

Het belastingplan 2016 staat in het teken van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten goede. De tarieven in de tweede en derde belastingschijf gaan omlaag en de arbeidskorting stijgt fors. Werknemers met een gezin profiteren daarnaast nog van een verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en van de kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag
Vanaf 1 januari 2016 gaat de kinderopvangtoeslag omhoog. Voor werkende ouders met een verzamelinkomen van 1,5 keer modaal en twee kinderen die drie dagen naar de dagopvang gaan, dalen de kinderopvangkosten vanaf volgend jaar met € 108 per maand. Gaan de twee kinderen drie dagen per week naar de buitenschoolse opvang dan zijn de ouders € 56 per maand goedkoper uit. Voor ouders met een laag inkomen vergoedt de overheid maximaal 94% van de kinderopvangkosten.

Schenkingsvrijstelling eigen woning
Een van de maatregelen voor de woningeigenaar is de verhoging en verruiming van de vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning. In de eerste plaats wordt de vrijstelling structureel verhoogd van € 53.016 (bedrag 2016) tot € 100.000 (bedrag 2017). Daarnaast komt de beperking te vervallen dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind, waardoor er ook buiten de gezinssituatie gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling. Wel blijft de beperking van kracht dat de begunstigde tussen 18 en 40 jaar moet zijn.

Let op!
Het is pas per 1 januari 2017 mogelijk om gebruik te maken van deze uitgebreide schenkingsvrijstelling.

Voordeel ‘kleine spaarders’
Ook ‘kleine spaarders’ worden in het zonnetje gezet. Zo krijgt sparen meer zin met een verhoging van de vrijstelling in box 3 van € 21.330 naar € 25.000. Daarnaast wordt het rendement op het vermogen voor kleine spaarders verlaagd door het forfaitaire rendement meer aan te passen aan de omvang van het gespaarde vermogen.

Tot slot
Dit is een kleine greep uit de voorstellen, neem voor meer informatie contact met ons op of vraag naar onze uitgebreide nieuwsbrief Miljoenennota 2016. De voorstellen zijn nog niet definitief, want moeten nog door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd.

2. Bestaande auto ook in 2017 onder 25%-bijtelling

Geldt voor u het hoogste bijtellingspercentage of is daar binnenkort sprake van, omdat u een nieuwe auto gaat aanschaffen of leasen? Weet dan dat u vanaf 2017 niet profiteert van de verlaging van het algemene bijtellingstarief naar 22%.

Eind juni zijn in de autobrief II de nieuwe voorstellen voor de autobelastingen gepubliceerd. Eén van de voorstellen is het verlagen van het algemene bijtellingspercentage van 25% naar 22% met ingang van 2017. De automobilist met een auto met een hogere CO2-uitstoot profiteert vanaf 2017 echter niet van de verlaging van het bijtellingspercentage, zo bleek onlangs.

Autobrief II: bijtelling verandert
De autobrief II bevat voorstellen voor de autobelastingen voor de periode 2017-2020. Het fiscale autobeleid wordt veel minder toegespitst op de CO2-uitstoot. Het meest in het oog springend is het stapsgewijs verdwijnen van het aantal bijtellingspercentages voor de zakelijke auto. Er blijven er slechts twee over. Het algemene bijtellingspercentage - deze gaat omlaag van 25 naar 22% - en een bijtellingspercentage van 4% voor de nulemissie-auto (elektrische auto) tot een catalogusprijs van € 50.000. Het deel van de catalogusprijs boven € 50.000 komt vanaf 2019 in het algemene bijtellingspercentage van 22% te vallen.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

  2016 2017 2018 2019 2020
Nulemissie 4% 4% 4% 4% 4%
Zéér zuinig 15% 17% 19% 22% 22%
Zuinig 21% 22% 22% 22% 22%
Overig 25% 22% 22% 22% 22%


Let op!
De voorstellen zijn nog niet in een officieel wetsvoorstel opgenomen.

Bijtellingspercentage alleen voor nieuwe auto's
Onlangs heeft de staatssecretaris vragen beantwoord over de autobrief II. Daaruit is duidelijk geworden dat de auto van de zaak niet jaarlijks met een wisselend bijtellingspercentage wordt geconfronteerd. De auto van de zaak houdt het bijtellingspercentage dat geldt bij aanschaf van de auto of aanvang van de lease voor een periode van maximaal 60 maanden.
Helaas geldt dit ook voor de auto die tot en met 2016 onder het 25%-bijtellingspercentage valt. Deze auto blijft gedurende 60 maanden onder het 25%-bijtellingspercentage vallen en gaat dus niet in 2017 automatisch terug naar 22%.

Tip:
Schaft u in 2015 of 2016 een auto van de zaak aan of gaat u deze leasen met een CO2-uitstoot van meer dan 110 gr/km (2015) of 106 gr/km (2016), houd dan rekening met een bijtelling van 25% gedurende 60 maanden. U profiteert dan in 2017 dus niet van de verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25% naar 22%!

3. Nieuwe verplichtingen voor werkgevers

Per 1 januari 2016 krijgt u te maken met nieuwe verplichtingen. Enkele maatregelen uit de Wet aanpak Schijnconstructies treden dan in werking. Het gaat om girale betaling van het wettelijk minimumloon en een specificatie van een kostenvergoeding op de loonstrook.

Girale betaling
Het is vanaf volgend jaar niet meer toegestaan het minimumloon aan uw werknemer contant uit te betalen. Dan is een girale uitbetaling van tenminste het netto wettelijk minimum loonbedrag verplicht. Dat loon moet aan de werknemer worden uitbetaald op een bankrekening die (mede) op zijn naam staat. Heeft uw werknemer geen bankrekening dan kunt u het minimumloon niet uitbetalen. Contante betaling of uitbetaling op een andere bankrekening dan die van de werknemer, is vanaf 2016 immers niet meer toegestaan. Doet u dit wel dan begaat u een overtreding en riskeert u een boete.

Let op!
Het is vanaf 2016 ook niet meer toegestaan om bedragen in te houden (tenzij het gaat om verplichte inhoudingen, zoals loonheffing en pensioenpremies) of vorderingen te verrekenen als hierdoor minder dan het netto wettelijk minimumloon wordt uitbetaald. Een bedrag inhouden op het minimumloon voor bijvoorbeeld de contributie aan de personeelsvereniging of voor een verkeersboete is dus niet toegestaan. Op dit inhoudingsverbod komt mogelijk nog een uitzondering.

Extra specificatie
Vanaf 1 januari 2016 moet u ook kostenvergoedingen die onderdeel zijn van het loon specificeren op de loonstrook. Uit de specificatie moet duidelijk zijn waarvoor de kostenvergoeding is bedoeld. De omschrijving 'algemene kostenvergoeding' volstaat dus niet.

Een voorbeeld ter verduidelijking:
U betaalt aan uw werknemer een brutoloon van € 1.800. De werknemer maakt € 600 kosten voor zijn dienstbetrekking, zoals bijvoorbeeld voor huisvesting, gereedschappen en reizen naar het werk. Die kosten moet hij betalen uit zijn loon. Daarmee bestaat het brutoloon feitelijk uit een arbeidsvergoeding van € 1.200 en een kostenvergoeding van € 600. U moet dan deze kostenvergoeding specificeren op de loonstrook, zodat duidelijk is waaruit deze is samengesteld.

Let op!
De specificatieplicht geldt niet voor kostenvergoedingen die zijn overeengekomen naast het loon.

4. Kabinet scherpt werkkostenregeling aan

Het gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling zal naar alle waarschijnlijkheid worden aangescherpt per 1 januari 2016. Dat blijkt uit de op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplannen voor 2016. Ligt nu nog de focus op de gebruikelijkheid van de vergoeding of verstrekking zelf, vanaf volgend jaar draait het om de vraag of het überhaupt gebruikelijk is dat u een bepaalde vergoeding/verstrekking aanwijst als eindheffingsbestanddeel.

Gebruikelijkheidscriterium
Als werkgever kunt u vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemer aanwijzen als eindheffingsbestanddeel en zo onderbrengen in de vrije ruimte. Er geldt wel een restrictie in de vorm van een gebruikelijkheidstoets. Dat betekent dat de vergoeding of verstrekking die u aanwijst als eindheffingsloon niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.

Aanscherping
Nu ligt de focus voor de gebruikelijkheidstoets dus nog op de omvang van de vergoeding of verstrekking zelf. Dat is vanaf volgend jaar anders. Dan mag u een vergoeding of verstrekking alleen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel als het gebruikelijk is om een dergelijke vergoeding/verstrekking onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Het moet dus:

  • - gebruikelijk zijn dat de werknemer een vergoeding of verstrekking van een bepaalde omvang belastingvrij ontvangt.
  • - gebruikelijk zijn dat de werkgever de eventueel verschuldigde loonbelasting over de vergoeding/verstrekking via de eindheffing voor zijn rekening neemt.

Factoren
Bij de toets of is voldaan aan het gebruikelijkheidscriterium, moet u rekening houden met de volgende factoren:

  • - Wat is de aard van de vergoeding of verstrekking? Het is bijvoorbeeld niet gebruikelijk om het maandloon, een hoge bonus of het vakantiegeld van een werknemer aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel.
  • - Hoe hoog is de vergoeding of de waarde van de verstrekking? Het aanwijzen van een jubileumuitkering is misschien gebruikelijk, maar een jubileumuitkering van bijvoorbeeld € 1 miljoen is dat niet.
  • - Krijgen andere werknemers de vergoeding of verstrekking ook? Het gaat om een vergelijking met andere werknemers bij dezelfde werkgever, andere werknemers in dezelfde functiecategorie en vergelijkbare werknemers bij andere werkgevers.
  • - Is het behalen van een tariefvoordeel dé reden om een vergoeding of verstrekking aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel? Is de eindheffing over een hoge beloning aanzienlijk lager dan wanneer diezelfde beloning individueel zou worden verloond, dan is het dus niet gebruikelijk om deze beloning aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel.
  • - Hoe werden bepaalde vergoedingen en verstrekkingen in het verleden (vóór toepassing van de werkkostenregeling) binnen uw bedrijf behandeld?

Let op!
Al deze factoren spelen dus een rol bij de beoordeling of het gebruikelijk is dat een bepaalde vergoeding/verstrekking wordt aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Is een vergoeding of verstrekking op zichzelf al ongebruikelijk, dan is het hoe dan ook niet gebruikelijk om deze onder te brengen in de vrije ruimte.

5. Vraag VAR 2016 niet aan!

De Belastingdienst doet een oproep om geen Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 2016 aan te vragen. Naar alle waarschijnlijkheid verdwijnt de verklaring per 1 januari 2016. Een VAR voor 2015 is wel gewoon aan te vragen.

Het einde van de VAR is in zicht. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen straks gaan werken met door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomsten. Wordt er daadwerkelijk volgens een dergelijke overeenkomst gewerkt, dan hebben beide partijen de zekerheid dat geen sprake is van een dienstbetrekking en hoeft een opdrachtgever geen loonheffingen af te dragen en te voldoen.

6. Kinderopvangtoeslag omhoog

Vanaf 1 januari 2016 gaat de kinderopvangtoeslag omhoog. Dat is een voordeel voor werkende ouders met jonge kinderen. Door de verhoging betalen zij minder aan de kosten van kinderopvang.

Voor werkende ouders met een verzamelinkomen van 1,5 keer modaal en twee kinderen die drie dagen naar de dagopvang gaan, dalen de kinderopvangkosten vanaf volgend jaar met € 108 per maand. Gaan de twee kinderen drie dagen per week naar de buitenschoolse opvang dan zijn de ouders € 56 per maand goedkoper uit. Voor ouders met een laag inkomen vergoedt de overheid maximaal 94% van de kinderopvangkosten.

Fiscaal portaal
Klanteninlog
Fiscaal portaal PBBZ
Administratief nieuws
Nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven en inschrijven
Fiscaal nieuws
Nieuws
Vakgericht nieuws
Scans uit de boekhoudwereld
Branche in zicht
Branche informatie
Crowdfunding administratie
Crowdfunding
PBBZ is partner van
geldvoorelkaar.nl
De missie van PBB Zijlstra
Missie en visie
PBBZ wil ondernemers helpen