Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem

Vacatiegelden zijn vergoedingen die bestuurders ontvangen voor de vervulling van hun functie. De vraag is of vacatiegelden belast zijn met btw. Dit is afhankelijk van de feiten.


Indien u een werknemer na drie tijdelijke contracten langer wilt behouden maar geen vast dienstverband kunt aanbieden, kunt u hem aansluitend via een uitzendbureau inhuren. Wees daarbij transparant over de voorwaarden. Bent u dit niet, dan kan de werknemer een vast dienstverband bij u claimen.


Nu de VAR verdwijnt, is er bij veel zzp'ers onzekerheid over de nieuwe regels. Staatssecretaris Wiebes van Financiën belooft daarom een brief met extra uitleg.


Hoe beoordeelt de Belastingdienst of een voorgelegde overeenkomst arbeidsrelaties voor een opdrachtgever gevolgen heeft voor de loonheffingen? De Belastingdienst heeft hiervoor speciaal de handreiking beoordelingskader DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) uitgebracht.


Bent u op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam bij uw bv, dan ontstaat de situatie dat wanneer u ziek wordt, uw bv de plicht heeft om uw loon door te betalen.


Op de vraag of btw verschuldigd is over betalingen bij ‘no shows’ is recentelijk een uitspraak gedaan door het Europese Hof van Justitie. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de vraag of ondernemers uit sectoren zoals hotels, restaurants en reisorganisaties (een deel van) de betaalde prijs mogen houden wanneer een particuliere klant niet komt opdagen.


De BMKB, de borgstelling van het Ministerie van EZ voor speciale MKB-kredieten, is tot en met 30 juni 2016 verruimd.


De Belastingdienst waarschuwt dat er een valse e-mail in omloop is met als onderwerp 'Betalingsachterstand belastingaangifte 2015'. Heeft u een dergelijke e-mail ontvangen open deze dan niet en verwijder hem meteen. Alhoewel het anders lijkt, komt deze e-mail niet van de Belastingdienst!


Een dezer dagen valt het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen weer op uw deurmat. Op dit aanslagbiljet treft u ook de WOZ-waarde van uw woning aan. Denkt u dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is, maak dan tijdig bezwaar.


Het plan om belasting te heffen op het exporteren van afvalstoffen naar het buitenland om daar verbrand te worden, is voorlopig van de baan.


Wanneer een werknemer de zakelijke auto niet voor privédoeleinden wil gebruiken, is er de mogelijkheid om bij de Belastingdienst een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aan te vragen. Met deze verklaring moet de werknemer bewijzen dat er op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé is gereden. De meest gebruikte manier om dit bewijs te leveren is het bijhouden van een rittenregistratie.


Als bestuurder van een bv of nv kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de niet betaalde belastingen en premies van de bv of nv als sprake is van onbehoorlijk bestuur. Voorkom dat onbehoorlijk bestuur zonder meer wordt aangenomen door voor 14 maart 2016 uw betalingsproblemen bij de Belastingdienst te melden.


U kunt als ondernemer of opvolger van een familiebedrijf ruim 36% aan belastinguitstel en -besparing realiseren. Zowel bij erven en schenken van een onderneming kan er namelijk gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling.


Bent u als Nederlandse stichting of vereniging niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en wilt u Nederlandse dividendbelasting terugvragen, dan kan dit voortaan alleen nog digitaal. Daarvoor moet u zich eerst bij de Belastingdienst registreren.


Via de gemeente kunt u een loonkostensubsidie ontvangen wanneer u iemand in dienst neemt met een arbeidsbeperking die zelfstandig niet het volledige minimumloon kan verdienen. De subsidie dient als financiële compensatie voor de verminderde productiviteit van de werknemer. Deze loonkostensubsidie wordt uitgebreid zodat u hier straks sneller gebruik van kan maken.


Een doorstartende werkgever moet er in het kader van opvolgend werkgeverschap rekening mee houden dat als hij werknemers overneemt uit een failliete boedel, ook alle dienstjaren van voor het faillissement mee overgaan. Dit heeft de kantonrechter in Arnhem begin dit jaar bepaald.


Heeft u in 2015 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruik gemaakt van de WBSO en mogelijk ook de RDA? Vergeet dan niet om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U heeft hiervoor nog tot 31 maart aanstaande de tijd.


Heeft u in 2015 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruik gemaakt van de WBSO en mogelijk ook de RDA? Vergeet dan niet om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U heeft hiervoor nog tot 1 april aanstaande de tijd.


Door verwarring over de regels rondom energiebesparende maatregelen hebben diverse hypotheekaanbieders te hoge hypotheken verstrekt. Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft laten weten dat dit geen fiscale gevolgen heeft voor de hypotheekrenteaftrek van huizenbezitters.


As from January 1, 2016 new Transfer Pricing legislation for multinationals has come into effect in The Netherlands.


On Tuesday, 2 February 2016, the Dutch Upper House of Parliament voted to abolish the VAR (Declaration of Income Tax Status) and to implement a new system of model and sample agreements.


De nieuwe studiefinancieringsregels zijn per september 2015 ingegaan. Het komt erop neer dat studenten die recht hebben op deze financiering voortaan geen studiekosten meer kunnen aftrekken. 2015 is echter een overgangsjaar.


Het UWV heeft de aanvraagformulieren voor ontslag aangepast aan de gewijzigde regels. Sinds 1 juli 2015 staat de ontslagroute vast. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.


Heeft u in 2015 schenkingen ontvangen, dan moet u wellicht aangifte schenkbelasting doen. Heeft u dat nog niet gedaan, doe dit dan alsnog vóór 1 maart 2016. U riskeert anders een boete.


Mag ik ontslag aanzeggen tijdens de vakantie van mijn werknemer? Ja, dat mag u.


De minister van Financiën kondigde onlangs de oprichting van het Nederlandse UBO-register aan. Hierin worden de natuurlijke personen opgenomen die bij een vennootschap of juridische entiteit uiteindelijk aan de touwtjes trekken. De maatregel wordt genomen in het kader van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en volgt op een afspraak van de EU-lidstaten om uiterlijk op 26 juni 2017 een centraal UBO-register in te stellen.


Van uw intracommunautaire levering moet u een opgaaf ICP doen. Levert u voor minder dan € 100.000 intracommunautair per kwartaal dan mocht u deze opgaaf tot vorig jaar nog per kwartaal doen. Maar, let op! Vanaf 1 januari 2016 is deze grens omlaag gegaan naar € 50.000. Levert u daarom in 2016 voor meer dan € 50.000 intracommunautair dan moet u verplicht uw opgaaf ICP maandelijks gaan doen.


Wie zich in 2016 voor het eerst bij een financiële instelling heeft gemeld, heeft het al gemerkt. De instelling vraagt naar uw fiscale woon- of vestigingsland. Dit moet de financiële instelling op grond van nieuwe internationale regels ter voorkoming van zwartsparen en belastingontduiking. Maar wat is uw fiscale woon- of vestigingsland en misschien nog wel belangrijker, wat doet de instelling met uw gegevens?


Er is al geruime tijd discussie over de box 3-heffing op spaargeld en ander vermogen. Met een gisteren - 16 februari 2016 - verschenen conclusie van Advocaat-Generaal Niessen (A-G) is dit vuur verder opgelaaid. Kort gezegd concludeert de A-G dat de belastingheffing op vermogen in strijd is met het Europese eigendomsrecht.


Vanaf 2016 is het niet meer mogelijk om het overwerkloon bij het reguliere tijdvakloon op te tellen, maar is het verplicht om de tabel bijzondere beloningen toe te passen op het overwerkloon. Dit kan tot gevolg hebben dat het overwerkloon in de loonbelasting vanaf 2016 zwaarder belast is.


Ook in 2016 heeft u voor bepaalde werknemers misschien recht op premiekortingen. Hiermee verlaagt u de te betalen loonheffingen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een rekenhulp ontwikkeld waarmee u kunt controleren of u recht heeft op deze kortingen.


De dga die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen zal zich eventueel zelf moeten verzekeren tegen het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid.


Ontving u een voorlopige aanslag en wilt u deze in maandelijkse termijnen betalen, hoewel u het geld voor de aanslag wel hebt liggen? In één keer betalen levert u nu een flinke korting op.


Een factuur moet aan allerlei eisen voldoen, wilt u als ondernemer de btw terugkrijgen van de Belastingdienst.


Er komt een meldingsplicht voor buitenlandse bedrijven die hun werknemers tijdelijk werk in Nederland laten verrichten. Hiermee kan de Inspectie SZW controleren of EU-werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben. Een beperkte meldingsplicht gaat gelden voor de buitenlandse zelfstandige die in Nederland tijdelijk diensten verricht in bepaalde risicosectoren.


Werkt u als dga wel eens of misschien wel bijna altijd vanuit huis? Een vergoeding hiervoor vanuit uw bv is dan zéér gewenst. Helaas is een belastingvrije vergoeding voor een werkruimte in de eigen woning nog maar zelden mogelijk. Dat komt door de strenge regels.


Op 2 februari 2016 ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. Er bestaat behoefte aan toelichting over deze nieuwe wet. De Belastingdienst geeft antwoord op een aantal veel gestelde vragen.


Slechts één op de vijf zzp'ers verzekert zich tegen arbeidsongeschiktheid. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek onlangs bekendgemaakt. Als zzp'er bepaalt u zelf of u zich wel of niet verzekert tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid.


Wanneer u als directeur-grootaandeelhouder niet verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen, geldt dat dan ook automatisch voor uw meewerkende partner (niet-statutair bestuurder) in de bv?


Leent u wel eens personeel in, doe dan voorafgaand aan de inlening de gratis Waadi-check op de website van de Kamer van Koophandel. Zo weet u zeker dat degene waarmee u zaken doet, geregistreerd staat als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt.


Steeds vaker proberen ondernemers middels crowdfunding aan financiering te komen voor realisatie van nieuwe ideeën. Is de ondernemer over de ontvangen crowdfundingsbijdragen btw verschuldigd? Dat is afhankelijk van de vraag of degene die de bijdrage stort een tegenprestatie, zoals een dienst of product, daarvoor ontvangt.


Nieuwe starters kunnen rekenen op een verkorte afhandelingstermijn van hun WBSO-aanvragen. Nu bedraagt de afhandelingstermijn doorgaans drie maanden, maar per 1 maart 2016 gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de aanvragen van nieuwe starters met voorrang in behandeling nemen. Hierdoor kan de aanvraag worden afgehandeld binnen één maand na aanvang van de periode waarop deze betrekking heeft.


Salarisadministratie Beverwijk

In deze nieuwsbrief treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2016 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte bent.

Voor u liggen de eindejaarstips voor 2015. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief omdat ze nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd.

Het belastingplan 2016 staat nu eens een keer in het teken van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten goede.

BelastingBelastingplichtigen met alleen een spaarrekening betalen nu belasting over een opbrengst die er meestal niet is.

Vader, moeder en zoon ondernemen via een maatschap. Het maatschapskapitaal van de zoon staat door verliezen en jarenlange privé-opnamen ruim € 334.000 negatief.

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) is niet premieplichtig voor de werknemersverzekeringen, maar heeft ook geen recht op een eventuele uitkering.

De opzegtermijn in een arbeidsovereenkomst is niet altijd correct vastgelegd. Dat kan u als werkgever al gauw één of enkele maanden extra salaris kosten. Wat is het gevolg van een onjuiste opzegtermijn?

Alimentatie-uitkeringen tussen voormalige echtgenoten zijn voor de heffing van inkomstenbelasting aftrekbaar bij de betaler en belast bij de ontvanger.

U kunt via de Nederlandse Belastingdienst BTW terugvragen die u in een ander EU-land hebt betaald voor zakelijke aankoop van goederen of diensten.

Stel, een crimineel vraagt via DigiD op uw naam ruim € 22.000 kinderopvangtoeslag aan. Hoe kan dat? Misschien omdat u uw identiteitskaart bent kwijtgeraakt. Vervolgens keert de Belastingdienst op uw naam een voorschot van ruim € 8.500 uit,

In het nieuws is een akkoord tussen VVD en PvdA. Afgesproken is dat het ingaande 2017 weer mogelijk wordt om belastingvrij € 100.000 te schenken.

Een ondernemende particulier koopt een bestaand kantoorpand met de bedoeling dit in kleine units te gaan verhuren en in verhuurde staat door te verkopen.

De aankoop is volledig met vreemd vermogen gefinancierd. Na een jaar stelt hij het pand tijdelijk om niet ter beschikking aan een commerciële ruimtevaartorganisatie. Na drie jaar zonder enige huuropbrengst verkoopt hij het pand met verlies. 

Bijtelling auto fiscaalIn de Autobrief van 19 juni kondigt het kabinet een beweging aan naar slechts twee bijtellingspercentages, 4% en 22%.

Fiscaal portaal
Klanteninlog
Fiscaal portaal PBBZ
Administratief nieuws
Nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven en inschrijven
Fiscaal nieuws
Nieuws
Vakgericht nieuws
Scans uit de boekhoudwereld
Branche in zicht
Branche informatie
Crowdfunding administratie
Crowdfunding
PBBZ is partner van
geldvoorelkaar.nl
De missie van PBB Zijlstra
Missie en visie
PBBZ wil ondernemers helpen