Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem

Alhoewel de economie aantrekt, is het voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank. Er is een nieuwe financieringsmarkt aan het ontstaan, een markt die complementair kan zijn aan de zo vertrouwde bancaire financiering. Daarnaast biedt ook de overheid u extra financieringshulp. Wilt u meer weten? Lees dan vooral verder.


Als u schulden heeft kunt u te maken krijgen met een beslag op uw inkomen. Er gelden wettelijke regels voor de bepaling van de hoogte van een beslag. U moet namelijk altijd een bedrag over houden om van te kunnen leven. Dit heet de beslagvrije voet. De berekening hiervan is verre van eenvoudig maar sinds deze week heeft de overheid een online hulp waarmee u deze beslagvrije voet zelf kunt berekenen.


De Tweede Kamer is op dinsdag 12 april 2016 akkoord gegaan met de plannen van het kabinet op het gebied van de autobelastingen voor de periode 2017-2020. Als ook de Eerste Kamer binnenkort instemt verandert er het nodige in de BPM, de MRB en voor de bijtelling van de auto van de zaak.


Mijn werkgever keert aan mij een bonus uit van € 15.000. Op deze bonus wordt 56% belasting ingehouden. Hoe kan dat? Het hoogste belastingtarief is toch 52%?


De Wet verbeterde premieregeling maakt het mogelijk om het pensioenkapitaal dat wordt opgebouwd in het kader van een premie- of kapitaalovereenkomst, ook na ingangsdatum van het pensioen risicodragend te beleggen. Dit leidt naar verwachting tot een hoger pensioenresultaat.


Bent u de eigenaar van zonnepanelen en heeft u ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw aangevraagd, dan heeft u mogelijk onterecht bericht gekregen van de Belastingdienst om btw-aangifte te doen.


Verricht u werkzaamheden voor opdrachtgevers en komen die werkzaamheden voor rekening en risico van uw bv, dan zal een opdrachtgever graag vooraf de zekerheid willen dat hij over uw werkzaamheden geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Die zekerheid was er met een VAR-dga (Verklaring Arbeidsrelatie), maar die verdwijnt per 1 mei 2016.


In 1998 heb ik een kapitaalverzekering afgesloten waarvoor ik jaarlijks premie heb betaald. In 2016 ontvang ik een uitkering op deze kapitaalverzekering. Ben ik belasting verschuldigd over de uitkering?


De generatiewisseling bij een familiebedrijf vindt niet zonder slag of stoot plaats en gaat vaak mis. 70% van de eerste generatiewissel strandt. Dit blijkt uit recent onderzoek van Rotterdam School of Management, Erasmus University.


De brug-WW is vanaf 1 april 2016 ook beschikbaar gesteld voor opleiding en omscholing buiten de sectorplannen. Deze brug-WW zonder sectorplan wordt maximaal twee jaar uitgekeerd. Voorwaarde hierbij is dat een werkgever de nieuwe werknemer acht uur per week in dienst neemt gedurende de opleidingsperiode én een contract biedt van ten minste zes maanden.


Kunnen werknemers en ondernemers straks in 2017 de standaardbijtelling van 25% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM) voor het privégebruik van hun huidige zakelijke auto met allerlei constructies verlagen naar 22%? Het antwoord is nee. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft onlangs aangegeven dat de 25%-bijtelling niet te ontlopen is voor bestaande gevallen. Wel kan men inspelen op de nieuwe situatie.


Het ministerie van Economische Zaken en het Europees Investeringsfonds steken ieder € 100 miljoen in het nieuwe Dutch Venture Initiative-II. Dit investeringsfonds verstrekt risicodragend kapitaal aan private investeringsfondsen met een strategische focus op Nederland.


Het besluit inzake de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten uit 2013 is per 1 april 2016 verruimd. De belangrijkste wijzigingen: verruiming van de handelingen die artsen mogen uitvoeren en een verruiming van handelingen door BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren en medische beroepsbeoefenaren die niet onder de Wet BIG vallen.


Verstrekt u sinds dit jaar tegen een geringe vergoeding plastic tassen aan uw klanten? Dan bent u verplicht hier 21% btw over af te dragen. Vergeet deze niet mee te nemen in uw btw-aangifte.


Ik ben een ondernemer zonder personeel. Ik heb verschillende opdrachtgevers en loop ondernemersrisico. Wat mij betreft is er geen enkele twijfel dat ik een echte ondernemer ben. Eén van mijn opdrachtgevers wil mijn vergoeding echter aanmerken als loon uit dienstbetrekking. Kan ik als ondernemer ook in dienstbetrekking werkzaam zijn?


Onder de werkkostenregeling (WKR) zijn belastingvrije geldboeten niet mogelijk. Wettelijk is namelijk bepaald dat geldboeten niet ten laste van uw vrije ruimte mogen komen, maar individueel bij uw werknemers moeten worden belast. Voor sommige boeten is echter een uitzondering mogelijk.


Ik ben een ondernemer zonder personeel en ben daarnaast bij één opdrachtgever in dienstbetrekking werkzaam. Ik heb verschillende opdrachtgevers en loop ondernemersrisico. Wat mij betreft is er geen enkele twijfel dat ik een echte ondernemer ben. Beïnvloedt mijn dienstbetrekking de fiscale voordelen die gelden voor een ondernemer?


In deze advieswijzer geven we u een update van wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht.


Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Denk hierbij aan financiële steun voor studiekosten, alsmaar stijgende maandlasten, de koop van een woning of het verlies van een baan. Of misschien wil uw kind de lang gekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen. Uw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken! Laat u inspireren door deze advieswijzer.


De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verlengt de uiterste datum voor het indienen van WBSO-aanvragen met startmaand mei 2016. De uiterste indieningsdatum staat nu op 5 april 2016. Reden voor deze verlenging is een storing op het eLoket. De verlenging geldt ook voor het mededelen van de gerealiseerde uren, kosten en uitgaven over 2015.


Ook de ondernemer die geen kwade bedoelingen heeft, kan betrokken raken bij btw-fraude door toedoen van de wederpartij. Wees daarom altijd alert.


De Belastingdienst kan toch gewoon inkomensindicaties gaan verstrekken aan verhuurders van sociale huurwoningen. De Eerste Kamer heeft hier op 29 maart 2016 mee ingestemd.


Vanaf 1 april verandert de berekening van de loonheffing. Uw werknemers houden dan € 3 tot € 10 netto per maand minder over dan nu.


Scheiden de wegen tussen u en een werknemer door middel van een beëindigingsovereenkomst, dan heeft de werknemer een bedenktermijn van twee weken. Deze bedenktijd gaat officieel in op de datum wanneer de overeenkomst daadwerkelijk is ondertekend.


Als u diensten aan een ondernemer in een ander EU-land verricht, is er sprake van een intracommunautaire prestatie (ICP). Let hierbij op door welke partij en waar de btw moet worden afgedragen.


Wage withholding tax is an advance tax payment on income tax. Anyone deriving an income from employment in the Netherlands is liable to pay income tax on the income. In addition, employees in the Netherlands are generally covered by social security. The employer withholds the social security premium and wage tax due from the wages as a single amount and subsequently pays this to the tax authorities. The combined amount is referred to as wage tax. The wage tax is subsequently settled against the amount of income tax due.


Stel u wilt als IB-ondernemer een gedeelte van uw spaargeld van box 3 overhevelen naar uw ondernemingsrekening. Heeft u het geld op korte termijn nodig binnen uw onderneming - bijvoorbeeld voor de aanschaf van een nieuw bedrijfsmiddel - dan is dat geen probleem. Wanneer u het geld enkel 'stalt ' in uw onderneming, dan wordt het oppassen geblazen.


De fictieve dienstbetrekking van de commissaris zal per 1 januari 2017 worden afgeschaft. Vanaf 1 mei aanstaande hoeft er - indien gewenst - geen loonheffing te worden ingehouden op de commissarisbeloning.


To combat exploitation, underpayment of personnel and unfair competition on the labour market with effect from 1 July 2015 the Sham Employment Arrangements Act (WAS) has been in force.


Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld heeft.


Have you declared too little VAT over 2015? If so, declare this VAT using a turnover tax supplementation form. If you do this before 1 April 2016, you will not be charged interest on underpaid tax. Do not pay the declared VAT, but wait for the additional VAT tax assessment. An adjustment of € 1,000 or less can also be incorporated in your next return.


The Dutch turnover or value added tax system is based on the European Directive concerning tax on added value. Tax is due the Added Value (VAT or ‘BTW’ in Dutch). This entails that tax is charged at each and every stage of the production chain and in the distribution of goods and services. Businesses charge one another VAT for goods and/or services provided. The company that charges the VAT is required to pay the VAT amount to the tax authorities. If a company is charged VAT by another company, it is entitled to deduct the VAT amount from VAT due on the company’s part. By doing so, the system ensures that the end user is effectively responsible for paying the VAT.


De dga die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen zal zich eventueel zelf moeten verzekeren tegen het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid.


Foreign employees who come to work in the Netherlands temporarily qualify for the 30% ruling under certain circumstances. The ruling entails that the employer is entitled to pay the employee a tax-free remuneration to cover the extra costs of their stay in the Netherlands (extraterritorial costs). The disposition is only valid for a maximum period of 8 years. The compensation amounts to 30% of the salary, including the compensation, or 30/70 of the salary excluding the compensation. The condition is that, based on this salary, the employee is not entitled to prevention of double taxation. If the employer reimburses more than the maximum amount, this salary is subject to wage tax. The employer may deduct a final levy on this additional amount.


Dutch labour law is complicated and, in certain respects, differs greatly from other legal systems. In 2015 some major changes have been made in Dutch labour law. Please find in this newsletter an update of the main issues.


Is de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij de vererving en schenking van aandelen in een vastgoed-bv? Het belang is erg groot.


The Supreme Court ruled that the 150 kilometre living distance in the 30% ruling is not in violation with European law.


De Belastingdienst gaat op korte termijn de modelovereenkomsten herschrijven. Dat heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën aangegeven. De herschrijving van de modelovereenkomsten moet de toegankelijkheid vergroten. De overeenkomsten dienen als mogelijke vervanging van de per 1 mei aanstaande afgeschafte VAR.


De ‘fiscaalvriendelijke’ afkoopvariant als mogelijke oplossing voor de huidige knelpunten met het pensioen in eigen beheer, wordt ruimer dan eerst was voorgesteld. De korting gaat omhoog en naast een afkoopfaciliteit krijgen dga's een alternatief in de vorm van een spaarvariant bij uitfasering.


De zzp’er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp’er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp’er zelfstandige is of in loondienst. In deze advieswijzer worden deze onderwerpen nader belicht.


Of een holding recht heeft op aftrek van voorbelasting op kosten die de holding maakt in verband met haar dochtervennootschap(pen), hangt af van de activiteiten die de holding verricht.


Bouwen uw werknemers pensioen op met een premie- of kapitaalovereenkomst, dan kunnen zij binnenkort zelf kiezen tussen een vast pensioen, een flexibel pensioen of een combinatie van beiden. De Tweede Kamer heeft namelijk onlangs ingestemd met een verbeterde premieregeling. De Eerste Kamer moet nog wel akkoord gaan.


Heeft u personen (bijvoorbeeld zzp'ers) werken binnen uw onderneming die niet formeel bij u in dienstbetrekking zijn? Wees dan bewust van het risico op de aanwezigheid van een dienstbetrekking en de gevolgen daarvan voor verplicht in te houden loonheffingen en af te dragen premies werknemersverzekeringen.


Leent u geld van uw bv, dan kunt u dit doen in uw hoedanigheid als werknemer of als aandeelhouder. Het is belangrijk om dit van tevoren vast te stellen, want de fiscale gevolgen zijn in beide situaties anders. We gaan hier in op de situatie dat u als werknemer van de bv leent.


Werkneemsters die een meerling verwachten, krijgen per 1 april 2016 vier weken extra zwangerschapsverlof. Dit zogenaamde meerlingenverlof gaat dan 10 tot uiterlijk 8 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in.


Ieder jaar geeft de Belastingdienst aan op welke punten de aangifte inkomstenbelasting extra zal worden gecontroleerd. Zo ook dit jaar!


Minister Asscher is bereid tot aanpassing van de verplichte transitievergoeding die werkgevers moeten betalen bij ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Dat gaf de minister aan in een gesprek van woensdag 9 maart 2016 met de Tweede Kamer.


Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van uw onderaannemers. Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld en beperk daarmee uw ketenaansprakelijkheid.


Hebt u over 2015 te weinig btw aangegeven? Geef de btw dan alsnog aan met een suppletieformulier omzetbelasting. Doet u dat voor 1 april 2016, dan betaalt u geen belastingrente. Betaal de aangegeven btw nog niet, maar wacht op de naheffingsaanslag omzetbelasting. Een correctie van € 1.000 of minder kunt u ook in uw eerstvolgende aangifte verwerken.


Bij een min-max contract mag het minimum aantal uren niet te veel afwijken van de werkelijke situatie. Indien een werknemer langere tijd structureel meer werkt, getuigt het van goed ondernemerschap als de ondergrens in het contract naar boven wordt bijgesteld.


De discussie over de 150 km-grens in de 30%-regeling lijkt beslecht. Op vrijdag 4 maart 2016 besliste de Hoge Raad namelijk dat deze grens geen inbreuk vormt op het vrije werknemersverkeer.


Vacatiegelden zijn vergoedingen die bestuurders ontvangen voor de vervulling van hun functie. De vraag is of vacatiegelden belast zijn met btw. Dit is afhankelijk van de feiten.


Indien u een werknemer na drie tijdelijke contracten langer wilt behouden maar geen vast dienstverband kunt aanbieden, kunt u hem aansluitend via een uitzendbureau inhuren. Wees daarbij transparant over de voorwaarden. Bent u dit niet, dan kan de werknemer een vast dienstverband bij u claimen.


Nu de VAR verdwijnt, is er bij veel zzp'ers onzekerheid over de nieuwe regels. Staatssecretaris Wiebes van Financiën belooft daarom een brief met extra uitleg.


Hoe beoordeelt de Belastingdienst of een voorgelegde overeenkomst arbeidsrelaties voor een opdrachtgever gevolgen heeft voor de loonheffingen? De Belastingdienst heeft hiervoor speciaal de handreiking beoordelingskader DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) uitgebracht.


Bent u op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam bij uw bv, dan ontstaat de situatie dat wanneer u ziek wordt, uw bv de plicht heeft om uw loon door te betalen.


Op de vraag of btw verschuldigd is over betalingen bij ‘no shows’ is recentelijk een uitspraak gedaan door het Europese Hof van Justitie. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de vraag of ondernemers uit sectoren zoals hotels, restaurants en reisorganisaties (een deel van) de betaalde prijs mogen houden wanneer een particuliere klant niet komt opdagen.


De BMKB, de borgstelling van het Ministerie van EZ voor speciale MKB-kredieten, is tot en met 30 juni 2016 verruimd.


De Belastingdienst waarschuwt dat er een valse e-mail in omloop is met als onderwerp 'Betalingsachterstand belastingaangifte 2015'. Heeft u een dergelijke e-mail ontvangen open deze dan niet en verwijder hem meteen. Alhoewel het anders lijkt, komt deze e-mail niet van de Belastingdienst!


Een dezer dagen valt het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen weer op uw deurmat. Op dit aanslagbiljet treft u ook de WOZ-waarde van uw woning aan. Denkt u dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is, maak dan tijdig bezwaar.


Het plan om belasting te heffen op het exporteren van afvalstoffen naar het buitenland om daar verbrand te worden, is voorlopig van de baan.


Wanneer een werknemer de zakelijke auto niet voor privédoeleinden wil gebruiken, is er de mogelijkheid om bij de Belastingdienst een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aan te vragen. Met deze verklaring moet de werknemer bewijzen dat er op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé is gereden. De meest gebruikte manier om dit bewijs te leveren is het bijhouden van een rittenregistratie.


Als bestuurder van een bv of nv kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de niet betaalde belastingen en premies van de bv of nv als sprake is van onbehoorlijk bestuur. Voorkom dat onbehoorlijk bestuur zonder meer wordt aangenomen door voor 14 maart 2016 uw betalingsproblemen bij de Belastingdienst te melden.


U kunt als ondernemer of opvolger van een familiebedrijf ruim 36% aan belastinguitstel en -besparing realiseren. Zowel bij erven en schenken van een onderneming kan er namelijk gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling.


Bent u als Nederlandse stichting of vereniging niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en wilt u Nederlandse dividendbelasting terugvragen, dan kan dit voortaan alleen nog digitaal. Daarvoor moet u zich eerst bij de Belastingdienst registreren.


Via de gemeente kunt u een loonkostensubsidie ontvangen wanneer u iemand in dienst neemt met een arbeidsbeperking die zelfstandig niet het volledige minimumloon kan verdienen. De subsidie dient als financiële compensatie voor de verminderde productiviteit van de werknemer. Deze loonkostensubsidie wordt uitgebreid zodat u hier straks sneller gebruik van kan maken.


Een doorstartende werkgever moet er in het kader van opvolgend werkgeverschap rekening mee houden dat als hij werknemers overneemt uit een failliete boedel, ook alle dienstjaren van voor het faillissement mee overgaan. Dit heeft de kantonrechter in Arnhem begin dit jaar bepaald.


Heeft u in 2015 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruik gemaakt van de WBSO en mogelijk ook de RDA? Vergeet dan niet om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U heeft hiervoor nog tot 31 maart aanstaande de tijd.


Heeft u in 2015 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruik gemaakt van de WBSO en mogelijk ook de RDA? Vergeet dan niet om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U heeft hiervoor nog tot 1 april aanstaande de tijd.


Door verwarring over de regels rondom energiebesparende maatregelen hebben diverse hypotheekaanbieders te hoge hypotheken verstrekt. Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft laten weten dat dit geen fiscale gevolgen heeft voor de hypotheekrenteaftrek van huizenbezitters.


As from January 1, 2016 new Transfer Pricing legislation for multinationals has come into effect in The Netherlands.


On Tuesday, 2 February 2016, the Dutch Upper House of Parliament voted to abolish the VAR (Declaration of Income Tax Status) and to implement a new system of model and sample agreements.


De nieuwe studiefinancieringsregels zijn per september 2015 ingegaan. Het komt erop neer dat studenten die recht hebben op deze financiering voortaan geen studiekosten meer kunnen aftrekken. 2015 is echter een overgangsjaar.


Het UWV heeft de aanvraagformulieren voor ontslag aangepast aan de gewijzigde regels. Sinds 1 juli 2015 staat de ontslagroute vast. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.


Heeft u in 2015 schenkingen ontvangen, dan moet u wellicht aangifte schenkbelasting doen. Heeft u dat nog niet gedaan, doe dit dan alsnog vóór 1 maart 2016. U riskeert anders een boete.


Mag ik ontslag aanzeggen tijdens de vakantie van mijn werknemer? Ja, dat mag u.


De minister van Financiën kondigde onlangs de oprichting van het Nederlandse UBO-register aan. Hierin worden de natuurlijke personen opgenomen die bij een vennootschap of juridische entiteit uiteindelijk aan de touwtjes trekken. De maatregel wordt genomen in het kader van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en volgt op een afspraak van de EU-lidstaten om uiterlijk op 26 juni 2017 een centraal UBO-register in te stellen.


Van uw intracommunautaire levering moet u een opgaaf ICP doen. Levert u voor minder dan € 100.000 intracommunautair per kwartaal dan mocht u deze opgaaf tot vorig jaar nog per kwartaal doen. Maar, let op! Vanaf 1 januari 2016 is deze grens omlaag gegaan naar € 50.000. Levert u daarom in 2016 voor meer dan € 50.000 intracommunautair dan moet u verplicht uw opgaaf ICP maandelijks gaan doen.


Wie zich in 2016 voor het eerst bij een financiële instelling heeft gemeld, heeft het al gemerkt. De instelling vraagt naar uw fiscale woon- of vestigingsland. Dit moet de financiële instelling op grond van nieuwe internationale regels ter voorkoming van zwartsparen en belastingontduiking. Maar wat is uw fiscale woon- of vestigingsland en misschien nog wel belangrijker, wat doet de instelling met uw gegevens?


Er is al geruime tijd discussie over de box 3-heffing op spaargeld en ander vermogen. Met een gisteren - 16 februari 2016 - verschenen conclusie van Advocaat-Generaal Niessen (A-G) is dit vuur verder opgelaaid. Kort gezegd concludeert de A-G dat de belastingheffing op vermogen in strijd is met het Europese eigendomsrecht.


Vanaf 2016 is het niet meer mogelijk om het overwerkloon bij het reguliere tijdvakloon op te tellen, maar is het verplicht om de tabel bijzondere beloningen toe te passen op het overwerkloon. Dit kan tot gevolg hebben dat het overwerkloon in de loonbelasting vanaf 2016 zwaarder belast is.


Ook in 2016 heeft u voor bepaalde werknemers misschien recht op premiekortingen. Hiermee verlaagt u de te betalen loonheffingen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een rekenhulp ontwikkeld waarmee u kunt controleren of u recht heeft op deze kortingen.


De dga die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen zal zich eventueel zelf moeten verzekeren tegen het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid.


Ontving u een voorlopige aanslag en wilt u deze in maandelijkse termijnen betalen, hoewel u het geld voor de aanslag wel hebt liggen? In één keer betalen levert u nu een flinke korting op.


Een factuur moet aan allerlei eisen voldoen, wilt u als ondernemer de btw terugkrijgen van de Belastingdienst.


Er komt een meldingsplicht voor buitenlandse bedrijven die hun werknemers tijdelijk werk in Nederland laten verrichten. Hiermee kan de Inspectie SZW controleren of EU-werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben. Een beperkte meldingsplicht gaat gelden voor de buitenlandse zelfstandige die in Nederland tijdelijk diensten verricht in bepaalde risicosectoren.


Werkt u als dga wel eens of misschien wel bijna altijd vanuit huis? Een vergoeding hiervoor vanuit uw bv is dan zéér gewenst. Helaas is een belastingvrije vergoeding voor een werkruimte in de eigen woning nog maar zelden mogelijk. Dat komt door de strenge regels.


Op 2 februari 2016 ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. Er bestaat behoefte aan toelichting over deze nieuwe wet. De Belastingdienst geeft antwoord op een aantal veel gestelde vragen.


Slechts één op de vijf zzp'ers verzekert zich tegen arbeidsongeschiktheid. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek onlangs bekendgemaakt. Als zzp'er bepaalt u zelf of u zich wel of niet verzekert tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid.


Wanneer u als directeur-grootaandeelhouder niet verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen, geldt dat dan ook automatisch voor uw meewerkende partner (niet-statutair bestuurder) in de bv?


Leent u wel eens personeel in, doe dan voorafgaand aan de inlening de gratis Waadi-check op de website van de Kamer van Koophandel. Zo weet u zeker dat degene waarmee u zaken doet, geregistreerd staat als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt.


Steeds vaker proberen ondernemers middels crowdfunding aan financiering te komen voor realisatie van nieuwe ideeën. Is de ondernemer over de ontvangen crowdfundingsbijdragen btw verschuldigd? Dat is afhankelijk van de vraag of degene die de bijdrage stort een tegenprestatie, zoals een dienst of product, daarvoor ontvangt.


Nieuwe starters kunnen rekenen op een verkorte afhandelingstermijn van hun WBSO-aanvragen. Nu bedraagt de afhandelingstermijn doorgaans drie maanden, maar per 1 maart 2016 gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de aanvragen van nieuwe starters met voorrang in behandeling nemen. Hierdoor kan de aanvraag worden afgehandeld binnen één maand na aanvang van de periode waarop deze betrekking heeft.


Salarisadministratie Beverwijk

In deze nieuwsbrief treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2016 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte bent.

Voor u liggen de eindejaarstips voor 2015. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief omdat ze nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd.

Het belastingplan 2016 staat nu eens een keer in het teken van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten goede.

BelastingBelastingplichtigen met alleen een spaarrekening betalen nu belasting over een opbrengst die er meestal niet is.

Vader, moeder en zoon ondernemen via een maatschap. Het maatschapskapitaal van de zoon staat door verliezen en jarenlange privé-opnamen ruim € 334.000 negatief.

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) is niet premieplichtig voor de werknemersverzekeringen, maar heeft ook geen recht op een eventuele uitkering.

De opzegtermijn in een arbeidsovereenkomst is niet altijd correct vastgelegd. Dat kan u als werkgever al gauw één of enkele maanden extra salaris kosten. Wat is het gevolg van een onjuiste opzegtermijn?

Fiscaal portaal
Klanteninlog
Fiscaal portaal PBBZ
Administratief nieuws
Nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven en inschrijven
Fiscaal nieuws
Nieuws
Vakgericht nieuws
Scans uit de boekhoudwereld
Branche in zicht
Branche informatie
Crowdfunding administratie
Crowdfunding
PBBZ is partner van
geldvoorelkaar.nl
De missie van PBB Zijlstra
Missie en visie
PBBZ wil ondernemers helpen