stel uw vraag
Actueel

Aftrek scholingsuitgaven onbevoegde docent op leeftijd

12 september 2023 Accountancy

Een 73-jarige man geeft na zijn pensionering onbevoegd Duits op een middelbare school. Hij volgt een lerarenopleiding om alsnog bevoegd voor de klas te mogen staan. Daarbij krijgt hij geen studiefinanciering. De Belastingdienst weigert de aftrek van zijn scholingskosten. Terecht?

Scholingsuitgaven
Volgens de wet zijn scholingsuitgaven de uitgaven die wegens het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning zijn gedaan voor bijvoorbeeld lesgeld, cursusgeld, collegegeld, en door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen.

Of een studie of opleiding is gevolgd met het oog op het verwerven van inkomen, moet worden beoordeeld aan de hand van de volgende twee criteria:

  1. De belastingplichtige moet in de eerste plaats met het volgen van een opleiding of studie het oogmerk hebben een bepaald beroep of een bepaalde functie te kunnen uitoefenen; en
  2. De belastingplichtige moet in redelijkheid kunnen verwachten dat hij dit oogmerk na voltooiing van de opleiding zal kunnen verwezenlijken.

In dit geval moet de docent aannemelijk maken dat aan deze voorwaarden voor aftrek van scholingsuitgaven is voldaan.

Het oogmerk
Volgens de docent stond hij onbevoegd voor de klas en zou het volgen van de lerarenopleiding ertoe bijdragen dat hij uiteindelijk bevoegd voor de klas zou kunnen staan. Volgens de Belastingdienst kon hij de werkzaamheden best blijven uitvoeren zonder diploma.

Volgens de rechter is aannemelijk dat de docent het oogmerk had om na de opleiding het beroep van leraar met een onderwijsbevoegdheid te gaan uitoefenen.

De redelijke verwachting
De docent voert aan dat er een groot tekort is aan leerkrachten Duits en verwijst daarbij naar berichten in de media. Volgens de Belastingdienst wordt er niet voldaan aan de tweede voorwaarde, aangezien de docent al geruime tijd de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Verder heeft belanghebbende geen informatie aangeleverd waaruit blijkt dat er in de jaren ná het volgen van de opleiding actie is ondernomen om inkomsten te verwerven met betrekking tot werkzaamheden als leraar Duits, aldus de inspecteur.

De rechter volgt ook hier de docent. Met name vanwege het lerarentekort was het in redelijkheid te verwachten dat de docent, ondanks zijn leeftijd, na de opleiding daadwerkelijk het beroep van bevoegd leraar Duits zou kunnen gaan uitoefenen. Er bestaan namelijk speciale bemiddelingskantoren, die zich met name richten op oudere onderwijsprofessionals en waarvoor de docent werkzaamheden heeft verricht. Volgens de rechter kon de docent redelijkerwijs verwachten dat hij na het volgen van de opleiding zijn oogmerk om het beroep van leraar Duits te beoefenen ook daadwerkelijk zou verwezenlijken.

Let op: Personeelstekorten doen zich in nagenoeg alle sectoren voor. De positie van ouderen op de arbeidsmarkt is veranderd. Vitale ouderen volgen opleidingen voor een baan. Jammer dat de Belastingdienst bij de toepassing van de aftrek van scholingsuitgaven deze ontwikkeling heeft gemist.  De rechter corrigeert dat. Sinds 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven overigens niet meer aftrekbaar.